హైదరాబాద్ వర్షాలపై జోకులు.. నవ్వులే నవ్వులు!

ఇటీవల హైదరాబాద్‌ను ముంచెత్తిన వర్షాలపై సోషల్ మీడియాలో ట్రెండవ్వుతున్న ఈ జోకులు చూస్తే నవ్వకుండా ఉండలేరు.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.